Grundämnet och gasen kväve

Kvävgas är en gas som består av grundämnet kväve. Kväve har atomnummer 7, vilket innebär att det finns 7 protoner i kärnan på atomerna. Det innebär också att grundämnet är lätt. Den vanligast förekommande gasen i luft är kvävgas, vilken utgör ca 79 % av luften. Resten av luften innehåller ca 21% syre plus en mycket liten del andra gaser som t.ex ädelgaser. Den naturliga formen av kväve är i gasform men den används också i flytande form som ett köldmedium för att frysa t.ex celler eller annat som behöver en mycket snabb frysprocess för att inte skadas.

En inert gas
Gasen kväve är inert, vilket betyder att den knappt reagerar med andra ämnen. Tack vare denna egenskap är kvävgas användbart i en mängd olika industrier för just s.k inertering. Namnet kväve kommer av att gasen kväver brand och därför inerteras t.ex stora tankar med brandfarlig vara som etanol och andra organiska lösningsmedel, med kvävgas. I tankarna trycks kvävet in som ett ”täcke” som tränger ut allt syre i luften och därmed förhindrar att den brandfarliga varan i form av lösningsmedel kan antändas.

Kvävgas och försiktighet
Det är inte bara bränder som kan kvävas med hjälp av kvävgas. En för låg syrehalt/ för hög kvävehalt i luften är även kvävande för människor. Man ska därför alltid ha syremätare på sig eller i det rum där kvävgas hanteras för att säkerställa att syrehalten inte blir för låg vid ett eventuellt läckage.

Detta gäller också när man hanterar flytande kväve som snabbt går över i gasform vid spill.

Kvävgas är en mycket användbar gas, bara den hanteras rätt.